Nom latin Nom français
Ambystomatidae Ambystomatidés 1 fiche
Cryptobranchidae Cryptobranchidés 1 fiche
Hynobiidae Hynobiidés 2 fiches
Salamandridae Salamandridés 5 fiches